Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ZRÓBMYDEŁKO.PL od 25.7.2018 r.

§1 Postanowienia ogólne
§2 Rejestracja i Zamówienia
§3 Ceny i formy płatności
§4 Formy dostawy i realizacja
§5 Prawo do odstąpienia od umowy
§6 Reklamacja Towaru
§7 Newsletter
§8 Program Rabatowy
§9 Ochrona danych osobowych
§10 Postanowienia końcowe
§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ZRÓBMYDEŁKO.PL działającym pod adresem URL https://www.zrobmydelko.pl, który prowadzony jest przez firmę:

ZOLOTAREVSKA OLENA

NIP: 5322080757 

ul.Filomatów 43, Warszawa 04-116

nr konta bankowego 96 1160 2202 0000 0003 6576 3863

zwaną w ninejszym regulaminie ZRÓBMYDEŁKO.PL lub 'Sprzedawca'.

2. Określienia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim ZRÓBMYDEŁKO.PL skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z ZRÓBMYDEŁKO.PL niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
Newsletter - elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez  ZRÓBMYDEŁKO.PL, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Sklep Internetowy (Sklep) - sklep działający pod adresem URL https://www.zrobmydelko.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez  ZRÓBMYDEŁKO.PL;

Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Faktyczny stan na magazynie może się różnić od stanu na stronie internetowej i dla tego Sprzedawca może w każdej chwili anulować zamówienie w calości lub zmienić jego cęść. Opłata zamówienia (przedpłata za towar) zrealizowana klientem nie oznacza że umowa jest zawarta.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL https://www.zrobmydelko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Sklep ZRÓBMYDEŁKO.PL prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej.

6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do  ZRÓBMYDEŁKO.PL. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Rejestracja i dokonywanie Zamówień

1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym , prosimy postępować według poniższej procedury:
a) zarejestrować się w sklepie*.
b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
c) złożyć zamówienia na wybrany towar.

* Pzyjmowane są również zamówienia składane jako gość (bez rejestracji).

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zamówienie, Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie, Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ZRÓBMYDEŁKO.PL oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@zrobmydelko.pl.

8. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie;

b) dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie  ZRÓBMYDEŁKO.PL.

c) dla karty kredytowej - autoryzacji karty.

9. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dla osób prywatnych jako potwierdzenie zakupu oraz dla firm z danymi NIP.

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.

11. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

12. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

13. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: info@zrobmydelko.pl

14. Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, w tym opakowań towarów zakupionych w sklepie ZRÓBMYDEŁKO.PL.

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.zrobmydelko.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

4. ZRÓBMYDEŁKO.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę Polską na wskazany przez ZRÓBMYDEŁKO.PL rachunek bankowy,
b) przelewem na rachunek bankowy - wpłata na podane w zamówieniu dane

Bank Millennium 96 1160 2202 0000 0003 6576 3863

Odbiorca: ZOLOTAREVSKA OLENA
Adres: 
05-410 Józefów ul.Piłsudskiego 10/6

c) przelewem elektronicznym.

6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. b) oraz c) powyżej wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego zamówienia.


§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

UWAGI! ZRÓBMYDEŁKO.PL nie ponosi odpowiedzialności za paczki, które nie zawierają prawidłowych danych adresowych. Prosimy o podanie poprawnego oraz pełnego adresu odbiorcy przesyłki, gdyż zgodnie z warunkami firm kurierskich paczki opisane niewłaściwym/błędnym adresem nie będą doręczone!

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie ZRÓBMYDEŁKO.PL odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Nie dostarczamy paczki na konkretną godzinę lub datę, to decyzja kuriera kiedy paczka będzie dostarczona do klienta.

3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem URL https://www.zrobmydelko.pl

4. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu. 

5. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej, możliwy wyłącznie odbiór zamówień złożonych na stronie www.zrobmydelko.pl

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od chwili:
a) gdy klient wybiera płatność przy odbiorze – przyjęcia zamówienia,
b) gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu elektronicznego – otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty,
c) gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku.

d) W celu określenia czasu realizacji zamówienia złożone w od piątku od godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

e) W wyjątkowych przypadkach a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.

Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, po zgodzie Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakujący produkt jest dosyłany Pocztą Polską listem poleconym na koszt ZRÓBMYDEŁKO.PL.

8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez ZRÓBMYDEŁKO.PL u przewoźnika. Dostarczenie protokołu szkody nie jest wymagane do złożenia reklamacji przez Klienta.


§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub pod linkiem "Wzór formularza odstąpienia od umowy". Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@zrobmydelko.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ZOLOTAREVSKA OLENA, 05-410 Józefów, ul.Piłsudskiego 10/6/3. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ZROBMYDELKO, ul.Filomatów 43, 04-116 Warszawa, Polska.

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. ZRÓBMYDEŁKO.PL dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcję z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać znacznego zużycia.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6 Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w listownie na adres: ZOLOTAREVSKA OLENA, 05-410 Józefów, ul.Piłsudskiego 10/6/3 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@zrobmydelko.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: ZOLOTAREVSKA OLENA, ul.Filomatów 43, 04-116 Warszawa, Polska.

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

10. W przypadku zamówień zagranicznych przy odstąpieniu klientem od umowy z przyczyny wady fizycznej Towaru Sprzedawca zwraca koszty za wadliwy Towar.

§7 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez ZRÓBMYDEŁKO.PL korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z ZRÓBMYDEŁKO.PL.

§8 Program Rabatowy

1. Program Rabatowy przeznaczony jest dla zarejestrowanych Klientów sklepu https://www.zrobmydelko.pl skłądających zamówienia przez Sklep Internetowy.

2. Zamówienia złożone telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną nie będą uwzględniane w Programie Rabatowym Sklepu.

3. Aktualny opis Programu Rabtowego dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem https://www.zrobmydelko.pl.

4. Rabaty przydzielone przez Program Rabatowy nie obejmują kosztów wysyłki.


§9 Ochrona danych osobowych

1. ZRÓBMYDEŁKO.PL gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep https://www.zrobmydelko.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez ZRÓBMYDEŁKO.PL zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod URL https://www.zrobmydelko.pl.

§10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Sklepu w zakładce 'Regulamin' pod adresem URL https://www.zrobmydelko.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.


Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Towary prosimy odesłać na adres:

ZROBMYDELKO

04-116 Warszawa ul.Filomatów 43

Kontakt:
Tel. 505 793 425
info@zrobmydelko.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (lista towarów):

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.