Konkurs

Regulamin konkursu 


Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Zróbmydełko.pl, zwany dalej „Konkursem”.

2.Organizatorem i sponsorem nagrody  w Konkursie jest Z.E.E.M.SYSTEM Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, NIP 118- 07-46-060.

3.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com (zwanego dalej Facebookiem). Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są fanami strony Zróbmydełko.pl (https://www.facebook.com/zrobmydelko) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania konkursu.

4.Konkurs trwa od 20.09.2019 r. od godz. 11.00 do 30.09.2019 r. godz. 23.59.


Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które w czasie trwania konkursu są fanami strony Zróbmydełko.pl oraz wypełnią zadanie konkursowe.

2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3.Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

4.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz kolejnych działań marketingowych, związanych wyłącznie ze stroną Zróbmydełko.pl.


Zasady i przebieg konkursu:

1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagrody czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach trzech przedstawicieli Organizatora (zwani również dalej „Jury”).

2.Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3.Każdy Uczestnik będący fanem strony Zróbmydełko.pl na Facebooku, wypełniając zadanie konkursowe (umieszczając komentarz lub zdjęcie pod postem konkursowym) bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę. Każdy Uczestnik może dodać jeden komentarz lub dodać maksymalnie  2 zdjęcia w każdej edycji Konkursu.

4.Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca użytkownika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się.

5.O wynikach konkursu zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej na Facebooku.

6.Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na stronie konkursu, pod adresem: https://www.facebook.com/ZrobMydelko oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki ZrobMydelko.pl

7.Aby przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:

•Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i z zadaniem konkursowym na stronie (https://www.facebook.com/zrobmydelko).

•Wykonać zadanie konkursowe polegające na załączeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia lub dodania komentarza, który będzie symbolicznym podsumowaniem lata.

8.Prace niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.

9.Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.


Nagroda:

1.Nagrodą w konkursie jest pamiątkowy bon lub kod rabatowy na 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania w sklepie Organizatora, na stronie www.zrobmydelko.pl. Kod rabatowy może wykorzystać zwycięzca tylko jeden raz, jest on ważny przez 90 dni od rozwiązania konkursu.  

2.Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna rezygnacji  z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.

3.Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.  Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem używając aplikacji Messenger lub korespondować pocztą elektroniczną.

4.Nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).

5.Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną.

6.Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

7.Podanie przez Uczestnika konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub podanie ich w terminie późniejszym niż 14 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

9.Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

10.Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką;

b. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

c. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

d. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań, w tym dokonywanie przeróbek, zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;

e. W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi;

f. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu;

g. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych;

h. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze

elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

11.Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.


Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres info@zrobmydelko.pl z dopiskiem „Konkurs FB”.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.


Postanowienia Końcowe

1.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Osoba biorąca udział w konkursie może w dowolnym momencie zażądać od Organizatora zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z bazy Organizatora.

3.W przypadku naruszenia Regulaminu osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.Zgłoszenie swojej pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

6.Uczestnik biorący udział w konkursie zobowiązany jest do wyrażenia zgody na wykorzystanie udostępnionych zdjęć.

7.Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.

8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Organizatora: www.zrobmydelko.pl

10. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

11. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: info@zrobmydelko.pl